Privatumo ir slapukų politika

Viešoji įstaiga „4 Procentai“ (toliau – 4 Procentai, arba mes) gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra 4 procentai, VšĮ, juridinio asmens kodas 306689509, registracijos adresas Vaidilutės g. 57A, LT-10100, Vilnius.

Ši Privatumo politika (toliau – Politika) informuoja, kaip 4 Procentai elgiasi su savo interneto svetainės, pasiekiamos adresu www.4procentai.lt (toliau – Interneto svetainė), lankytojų ir kitų duomenų subjektų (toliau – Jūs arba duomenų subjektai) asmens duomenimis.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Interneto svetainę ar teikdami savo asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Interneto svetainėje ir neteikti mums savo asmens duomenų.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

I. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

4 Procentai renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

4 Procentai tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais (pavyzdžiui, Jums pasirašius peticiją Interneto svetainėje, informuodama jus apie peticijos eigą ir pan.);

 • vykdydami pareigas, kurias mums nustato teisės aktai (pavyzdžiui, nagrinėdamas skundus, teikdamas duomenis valstybės institucijoms);

 • siekdami įgyvendinti teisėtus interesus (pavyzdžiui, administruodamas Interneto svetainę ir užtikrindamas jos tinkamą veikimą).

 • kai tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 4 Procentų teisinius reikalavimus.

Atskirų kategorijų duomenų tvarkymas konkrečiais tikslais apibūdinamas žemiau.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PETICIJOS ADMINISTRAVIMO TIKSLAIS

4 Procentai gauna ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs patys (arba per savo atstovą) pasirašote peticiją Interneto svetainėje.

Tokiais atvejais 4 Procentai Jūsų asmens duomenis tvarko:

 • siekdami administruoti peticijos dalyvių duomenis, jų užklausas, užtikrinti tinkamą peticijos organizavimo eigą;

 • remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pasirašydami peticiją ar sutikdami, kad skelbtume jūsų vardą ir miestą pasirašiusių asmenų sąraše;

 • remdamiesi Jūsų sutikimu, kai sutinkate, kad siųstume jums aktualią informaciją, susijusią su peticijos organizavimo, teikimo eiga, taip pat kitą aktualią informaciją;

 • Atsakant į jūsų klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su peticija ar mūsų veikla.

Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus administruojant peticiją, 4 Procentai įprastai saugo peticijos organizavimo ir galiojimo metu ir 1 metus nuo peticijos organizavimo pabaigos ar paskutinės komunikacijos dienos, laikydamiesi tokio pobūdžio duomenų saugojimui keliamų reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, taip pat vadovaudamasis senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti (jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikėtų jiems išnagrinėti).

III. 4 PROCENTŲ KONTRAHENTŲ, PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4 Procentai tvarko savo kontrahentų, paslaugų teikėjų (sutarčių šalys ar jų atstovai (fiziniai asmenys)) ir jų darbuotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos ir (ar) darbovietė, Individualios veiklos pažymėjimo Nr., gyvenamasis adresas, darbo / veiklos vykdymo adresas, kontaktiniai duomenys, kiti asmens duomenys, pagrįstai reikalingi administruojant, vykdant, užtikrinant sutarčių vykdymą ir sutartinių santykių su 4 Procentais tiekėjais ir partneriais valdymą). Šių asmenų duomenys renkami bei tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • 4 Procentais teisėtas interesas vykdyti ir administruoti savo sudarytas sutartis.

Informuojame, kad sutartyse esantys šių asmenų duomenys saugomi 10 metų po sutarties pabaigos. Kitais atvejais 4 Procentai šių asmenų duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat laikydamiesi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose (įskaitant Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę), bei vadovaudamasis senaties terminais reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TIKSLAIS

4 Procentai tvarko Jūsų asmens duomenis, siekiant užtikrinti mūsų teisėtą interesą palaikyti Interneto svetainės tinkamą veikimą ir jos saugumą, taip pat 4 procentų veiklos vykdymą. Šiuo tikslu tvarkome:

 • Jūsų prietaiso techninius duomenis (Interneto protokolo (IP) adresas, informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungiate prie Interneto svetainės).

Šiuos duomenis tvarkome 2 metus po paskutinio jūsų apsilankymo Interneto svetainėje dienos.

V. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Tvarkydami jūsų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis, 4 Procentai pasitelkia duomenų tvarkytojus ir kitus paslaugų teikėjus.

Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą kuriantys, teikiantys, vystantys ir (ar) palaikantys asmenys; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiantys asmenys; elektroninio pašto paslaugų teikėjai; skambučių centro paslaugų teikėjai, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos paslaugų teikėjai; kiti duomenų tvarkytojai, kuriems asmens duomenys visais atvejais yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms suteikti. Iš duomenų tvarkytojų reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų nurodymus ir laikantis konfidencialumo bei duomenų apsaugos teisės aktų.

Asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiantiems asmenims, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims, antstoliams, teisines ir (ar) skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems asmenims, kitiems paslaugų teikėjams.

Bet kuriuo atveju 4 Procentai pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus ir kitus paslaugų teikėjus, kurie gali užtikrinti saugų ir BDAR reikalavimus atitinkantį Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Konkrečiu atveju esant tinkamam teisiniam pagrindui, duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldos institucijoms bei įstaigoms (esant pagrįstam jų prašymui).

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) esant aiškiam Jūsų sutikimui ar prašymui.

VI. DUOMENŲ SAUGUMAS

4 Procentai taiko tinkamas technines ir organizacines Jūsų asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones. Šios priemonės yra parinktos atsižvelgiant į rizikas, kurios gali kilti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.

4 Procentai taip pat atsakingai kontroliuoja prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir ją suteikia tik tiems darbuotojams ar kitiems asmenims, kuriems šie asmens duomenys yra būtini jų funkcijoms atlikti.

Tačiau nepamirškite, kad neįmanoma visiškai užtikrinti interneto ryšiu perduodamos informacijos saugumo. Atsižvelgiant į tai Jūs, naudodamiesi interneto ryšiu, duomenis Interneto svetainėse mums pateikiate savo nuožiūra, ir prisiimdami su tuo susijusią riziką.

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI

4 Procentai siekia nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus, įprastai bus saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai daryti būtina remiantis teisės aktais arba mūsų veiklai vykdyti.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, nei nurodyta kitur šioje Politikoje, kai:

 • tai yra būtina, kad 4 Procentai galėtų apsiginti ar įgyvendinti reikalavimus, pretenzijas ar kitus teisinus veiksmus, įgyvendinti savo teises;

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos ir yra atliekamas tyrimas;

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam skundo išnagrinėjimui ar ginčo išsprendimui;

 • tai yra reikalinga atsarginių kopijų (angl. back-up copies) darymo ir saugojimo, kitais su informacinių sistemų veikimu, palaikymu susijusiais tikslais;

 • egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai.

VIII. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis, savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymą;

 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar yra kitas teisinis pagrindas;

 • reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tik tų duomenų, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu, atžvilgiu);

 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai egzistuoja viršesnės teisėtos priežastys tokiam tvarkymui, arba jie tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar pažeidžiant jo teises, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (interneto svetainė: www.vdai.lrv.lt, el. pašto adresas: [email protected], tel. numeris: (8 5) 271 28 04) ir pateikti jai skundą. Visais atvejais 4 Procentai rekomenduoja prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai susisiekti su mumis el. paštu ([email protected]), siekiant kartu greičiau bei efektyviau rasti problemos sprendimą.

IX. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Norėdamas pasinaudoti viena ar keliomis iš aukščiau išvardintų teisių, jūs turite pats (arba per savo atstovą) pateikti mums atitinkamą prašymą, pristatydamas jį asmeniškai, išsiųsdamas paštu ar el. paštu (žemiau nurodomais kontaktais). Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir informacija apie tai, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti; taip pat gali būti nurodoma, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

Prieš vykdydami duomenų subjekto prašymą, 4 Procentai patikrina jį pateikusio asmens tapatybę siekdama užtikrinti, kad informacija bus pateikta tik tam asmeniui, kuris turi teisę ją gauti. Jeigu prašymas pateikiamas asmeniškai (atvykus į mūsų patalpas), mūsų darbuotojui paprašius, duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas siunčiamas paštu ar el. paštu, kartu su juo turi būti pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

Gavę prašymą ir sėkmingai patikrinę jį pateikusio asmens tapatybę, 4 Procentai ne vėliau kaip per 1 mėnesį (nuo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo) informuos pareiškėją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal pateiktą prašymą ir į jį atsakys. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 4 Procentai turi teisę 1 mėnesio terminą pratęsti dar 2 mėnesiais (apie tai informuodama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo, bei nurodydama termino pratęsimo priežastis).

Vykdydami duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, 4 Procentai:

 • turi teisę prašyti patikslinti pateiktą prašymą;

 • atsakydama į prašymą pateikia informaciją tik tokia apimtimi, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės (kai prašoma informacija yra susijusi ir su kitais asmenimis).

Esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, 4 Procentai atsisakys tenkinti duomenų subjekto prašymą, informuodama jį apie tai raštu ir pateikdama tokio atsisakymo motyvus.

X. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS?

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu [email protected]

XI. NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES

4 Procentai nėra atsakinga už asmens duomenų tvarkymą bei saugumą kitose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų interneto svetaines galite pasiekti (pasiekiate) naudodamiesi mūsų Interneto svetainėse paskelbtomis ar kitaip Jums pateiktomis nuorodomis. Visais atvejais rekomenduojame atidžiai susipažinti su trečiųjų asmenų interneto svetainėse skelbiama informacija apie privatumo apsaugą.

XII. KITOS NUOSTATOS

4 Procentai gali bet kada atnaujinti Politiką. 4 Procentai informuos apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdami naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Jūs suprantate, kad, tęsdami naudojimąsi šia Interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, sutinkate su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

XIII. SLAPUKŲ POLITIKA